روش صحیح مسواک زدن


plainicon-com-48831-512px-019-1

• جاهايي كه خوب تميز نمي شوندوبايد بيشتر به آنها توجه كرد عبارتند از:

1- ناحيه دندان غقل
2- سطوح داخلي دندان ها
3- دندان هاي نيش كه در زاويه قوس فكي قراردارند
4- سطح رويي زبان كه حتما بايد مسواك كشيده شودو لاي پرزهاي زبان نيز تميز گردد.

• طول مدت مسواك زدن صحيح بين 5 الي 7 دقيقه ميباشد.