ایمپلنت چند دندانه

نمونه 1

km2

نمونه 2

rahmani-3rahmani-4
rahmani-1rahmani-2

نمونه 3

usefi-3usefi-2